21.03.2024 r. 12:00 – 13:30

Na rynku pracy trwa dialog o ważności Włączania czy sile Różnorodności. Powstają polityki DE&I, firmy tworzą stanowiska ekspertów ESG, uczelnie uruchamiają kierunki studiów w tym zakresie. Jedną z ważnych i szeroko komentowanych kwestii jest równość płci.

W tym kontekście, do rozmowy o Sile Kobiet, a także o ich słabościach, trudnościach wynikających zarówno z systemów, jak i naszych wewnętrznych przekonań zaprosiliśmy kobiety z praktycznym doświadczeniem w biznesie.
Była to rozmowa o gotowości kobiet oraz gotowości i pomysłach firm na tworzenie wspierającego środowiska pracy.

Naszymi gościniami były:

  • Marzena Mazur, psycholog biznesu, mentor
  • Joanna Draniak-Kicińska, członek zarządu BANDI COSMETICS
  • Anna Kryńska-Godlewska, członkini zarządu AGORA S.A.

Prowadząca:

  • Anna Jaguszewska-Bogacz – Fundatorka Fundacji Razem dla Różnorodności w Biznesie, Dyrektorka HR, NEXERA, praktyk HR w tym budowania różnorodności w biznesie, coach Nuerolidership Instytut (ICF), akredytowany menadżer zarządzania zmianą (PROSCI), absolwent SWPS „Neuroróżnorodność w miejscu pracy”

Podczas webinaru dyskutowaliśmy na temat wyzwań, z jakimi spotykają się kobiety na rynku pracy. Mimo starań i kompetencji, kobiety często napotykają na “szklany sufit” – barierę uniemożliwiającą awans na wyższe stanowiska. Kolejny problem  to “lepka podłoga” – zawody uznawane za sfeminizowane często nie oferują ścieżek awansu, co skazuje pracowników na stagnację. Dodatkowo, wynagrodzenia w tych zawodach są niższe, a prestiż zawodu spada w miarę jego feminizacji. Rozmawialiśmy również o “szklanych schodach” – mechanizmach faworyzujących mężczyzn w sfeminizowanych zawodach. Nawet jeśli mężczyzna jest mniejszością w danej branży, często awansuje szybciej niż kobieta. Poruszyliśmy także temat wewnętrznych przeciwników, takich jak strach, poczucie braku gotowości, brak wiary we własne możliwości czy syndrom oszusta.

Nie poprzestaliśmy jednak na identyfikacji problemów – skupiliśmy się na poszukiwaniu rozwiązań i sposobów przełamania tych barier. Konieczne jest budowanie pewności siebie i świadomości własnych umiejętności u kobiet, aby mogły odważniej podejmować wyzwania i awansować w swojej karierze. Rozmawialiśmy o ważności pracy nad własnym rozwojem, pracą nad zmianą swoich nawyków i przekonań. 

Jednocześnie, środowiska biznesowe powinny pracować nad eliminacją uprzedzeń płciowych i zapewnieniem równych szans dla wszystkich pracowników, co oczywiście wymaga zmiany kultury organizacyjnej i wprowadzenia polityk sprzyjających różnorodności. Wprowadzenie programów wsparcia dla kobiet może być szczególnie pomocne, ale kluczowe jest zaangażowanie całej organizacji w promowanie równości i otwartości bez względu na płeć. Regulacje prawne obowiązujące na rynku pracy są istotnym wsparciem, otwierają drzwi i muszą być przestrzegane np. parytety, urlopy ojcowskie. 

Kolejnym elementem jest zapewnienie rozwiązań systemowych np. budowanie siły i wiary w siebie  dziewcząt od najmłodszych lat, tu jest duża rola szkoły, sposobu wychowania, dialogu w przestrzeni społecznej, podejmowanych inicjatyw społecznych. Podczas spotkania omówiliśmy znaczenie znajdowania miejsc pracy, w których można się rozwijać i wspierać się nawzajem oraz zaznaczyliśmy, że na pracodawcach spoczywa duża odpowiedzialność za budowanie odpowiednich środowisk pracy, które sprzyjają rozwojowi pracowników. Zachęcaliśmy do odwagi w stawianiu wymagań Pracodawcom.

Dziękujemy Wam raz  jeszcze za aktywny udział w naszej rozmowie. Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy dokonać pozytywnych zmian na rynku pracy i stworzyć bardziej inkluzywną przyszłość w biznesie dla wszystkich.

Zobacz nagranie na YouTube